Stadgar

$1. FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Torshälla Konstförening.

$2. Föreningens syfte
Föreningen har till uppgift att i Torshälla med omnejd utbreda intresse för konst säskilt genom att
- Arrangera utställningar
- Anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst
- Göra inköp för utlottning
- Skapa tillfällen för att samtala om konst

$3. Medlemmar
- Föreningen består av medlemmar som erlagt stadgad årsavgift.
- Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
- Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens årliga medlemslotteri.
- Skapa tillfällen för att samtala om konst

$4. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

$5. Möten
- Kallelse till föreningsmöte ska göras på så sätt som styrelsen beslutar.
- Kallelse till föreningens årsmöte ska utsändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.
- Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång.
- Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar, med uppgivande av skäl, gör en skriftlig framställan till styrelsen.
- Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än vad som varit angivet i kallelse till årsmötet.

$6. ÅRSMÖTE
1. Fråga om möte är stadgeenligt utlyst.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse vari ingår redovisning av balans- och resultaträkning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av
- Ordförande för innevarande verksamhetsår
- Halva antalet styrelseledamöter på två år
- En revisor på två år (halva antalet)
- En revisorssuppleant på två år (halva antalet)
- Valberedning med minst två men högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till nästkommande år
9. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
10. Annat ärende, väckt av styrelsen eller annan medlem. Medlem som önskar ärende upptaget till behandling, ska anmäla ärendet skriftligt till styrelsen för beredning senast två veckor före årsmötet.

$7. STYRELSEN
- Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om 5-7 ledamöter valda av årsmötet.
- Ordföranden utses av årsmötet.
- De övriga ordinarie ledamöterna väljs på två år. Halva antalet väljs växelvis vartannat år.
- Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
- Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
- Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera tillfälliga ledamöter.
- Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så påkallar.
- Vid föreningens styrelsemöte ska protokoll föras.
- Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna förslag till verksamhetsberättelse, bokslut, protokoll och övrigt erforderligt underlag till revisorerna för granskning.
- Styrelsen åligger dessutom att
.- under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi.
.- bereda de ärendensom hänskjuts till styrelsen.

$8. REVISORER
Föreningen utser två revisorer jämte två suppleanter för granskning av föreningens förvaltning. Revisorer och revisorssuppleanterväljs för två år med val av hälften vartannat år.

$9. RÖSTNING
- Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag för frågorsom rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna.
- Omröstning sker öppet, såvida ej sluten begärs.
- Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då lottning företages.
- Vid årsmöte äger varje närvarande röstberättigad en röst.

$10. LOTTERI
Medlemslotteri ska anordnas varje år. Utlottning görs på under året gällande medlemskap.

$11. STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dess stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra tidigast inom 30 dagar följande möten. varav det ena ska vara ett årsmöte. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar. Upplöses föreningen ska föreningens tillgångar vid det sista årsmötet överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar.